کانون کنترل درونی تعیین کننده جبر و اختیار در زندگی بشر
آخرین ارسال
فوریه 14, 2014, بدون نظر

کانون کنترل درونی احساسی است که شخص برخوردار از آن ، مسبب اصلی اتفاقاتی که می افتد را خود می داند و کمتر به دنبال توجیهاتی نظیر : قسمت بود […]