آمریکا یکی از قطب های کشف استعداد در جهان
آخرین ارسال
آوریل 13, 2015, بدون نظر

استعداد ؟ واژه ای که برخی از کشورهای جهان در پی کشف آن در افراد می باشند تا سرمایه های انسانی قدرتمندی را شکل دهند. آمریکا یکی از سردمداران و […]