کودکان افسرده حاصل دست رنج چه خانواده هایی اند؟
آخرین ارسال
مارس 25, 2014, بدون نظر

خانواده هایی که کودکان آنها از نظر جسمانی و عاطفی دچار کمبود و سوء رفتار هستند ، دارای کودکان افسرده میباشند که متأسفانه تعداد کمی هم نیستند ! تحقیقات نشان […]