کولیت داخلی ترین بخش روده را مورد حمله قرار می دهد
آخرین ارسال
دسامبر 10, 2015, بدون نظر

کولیت از جمله ناراحتی های مربوط به روده است که طی آن بخشی مشخص از روده دچار التهاب شده و با توجه به شدت التهاب بیماری طبقه بندی می شود […]