افراد سالمند دستخوش تغییرات دوران سالمندی
آخرین ارسال
آوریل 13, 2014, بدون نظر

یکی از جنبه های تغییرات در افراد سالمند ، تغییر در قوای گفتاری و زبانی آنهاست که با افزایش هرچه بیشتر سن ، این تغییرات نیز ملموس تر خواهد شد […]