آیا تفاهم در زندگی های امروزه به یک افسانه تبدیل شده است ؟
آخرین ارسال
مارس 14, 2016, بدون نظر

آیا در زندگی های امروز نیز تفاهم به چشم می خورد ؟ تغییر سبک زندگی ، شیوه های متفاوت در تربیت فرزندان و دیگر فاکتورها در کم رنگ شدن تفاهم […]