جدیدترین مطالب امروز

کاریوتایپ چیست و چه وظیفه ای در علم پزشکی دارد ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

کاریوتایپ چیست و چه وظیفه ای در علم پزشکی دارد ؟

افرادی که در علوم آزمایشگاهی و پزشکی کمی اطلاعات داشته باشند ، با واژه ای تحت عنوان کاریوتایپ آشنایی دارند ؛ این مقاله را به افرادی تقدیم میکنیم که دوست دارند با کاریوتایپ آشنا شوند .

قبل از هر چیز و در همین ابتدا بایستی بگوییم که کاریوتایپ ، آزمایشی است که به وسیله ی آن ، به بررسی تعداد و ساختار کروموزوم ها پرداخته می شود .

کاریوتایپ ، ارائه تصویری از کروموزوم های یک فرد است ، تصاویری که از طریق میکروسکوپ است و در یک دنباله عددی است که گیرنده کروموزوم ها از بزرگ به کوچک است .

ارائه ی روش استاندارد که مشخصات کروموزومی فرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .

ژنتیک می تواند یک کاریوتایپ از هر سلول سوماتیک در ساختار باشد .

رایج ترین نرم افزار کاریوتایپ غربالگری ژنتیکی در جنین است .

یک کاریوتایپ برای ارزیابی اختلال ژنتیکی یک فرد بکار میرود .

به تعداد و شکل کروموزوم ها کاریوتایپ گفته می شود .

از آنجایی که اختلالات ساختاری و تعدادی در کروموزوم ها از علل اصلی ناباروری و نقایص مادرزادی هنگام تولد می باشد ، بررسی کاریوتایپ از روش های تشخیصی مهم در این زمینه محسوب می گردد .

تعداد کروموزوم ها در انسان ۲۳ جفت است که از هر جفت کروموزوم ، یکی از مادر و یکی از پدر به ارث می رسد .

22 جفت از کروموزوم ها غیر جنسی یا اتوزوم و ۱ جفت جنسی می باشند .

کروموزوم های غیر جنسی در هر دو جنس مؤنث و مذکر یکسان بوده و کروموزوم های جنسی در مرد به صورت XY و در زن به صورت XX می باشد .

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری