جدیدترین مطالب امروز

و خداوند وعده ی ظهورت را داد به عالمیان

تهیه کننده : بخش مذهبی

تهیه شده برای بخش : مقاله

و خداوند وعده ی ظهورت را داد به عالمیان

و خداوند وعده ی ظهورت را داد تا همگان بدانیم که زمین روزی آسمانی خواهد شد و آن روز دیگر از ظلم و ستم خبری نخواهد بود.

بشارت باد زمین و زمینیان که خداوند سبحان خواهد آفرید زمینی نو از عدل و داد.
زمینی که باطل جرأت رویارویی در برابر حق را نداشته باشد و آدمیانی که همگی عادل باشند برای ادامه ی حیات زمین.

زمینی که فرمانروایی آسمانی دارد از جنس نور و محبت ، از جنس عدل و عدالت.
زمین را بشارت دهید به آسمانی شدن و بدانید بعد از هر تیرگی، صبحی روشن فرا خواهد رسید.

صبحی که آرزوی خیل عظیمی از زمینیان است.

خدای عالمیان ، آنچنان دست به درگاهت دراز میکنیم که بدانی مشتاقان زیادی دارد این وعده ی الهیت.

خداوند آسمان و زمین، خداوند هستی بخش مطلق، خداوند همگان، همگی تشنه ی عدالتیم.

عدالتی که تو آن را وعده داده ای.

عدالتی که وسیله ی اجرایش را غایب ساختی تا ببینی چه وقت فرصت حضورش باید محیا شود.

خداوندا اگر این بشارت الهی و این امید بزرگ را برای اهل زمین مقدر نمیساختی، به راستی با این همه ظلم و ستم، آیا زمینیان طاقت می آوردند؟

آیا امیدی در دل ها می ماند؟

خیلی ها فقط به همین امید، که روزی ستم ریشه کن خواهد شد، زنده اند و زندگی میکنند.

به خودت قسم که خوب میدانی چه کنی.
خوب …

خداوندا چقدر خوب که هستی و چقدر خوب تر که هوای بندگانت را داری.

خدای مهر و محبت، خدای عدل و عدالت، نور ایمان را بر دل ما بتابان تا ما هم حس کنیم این همه خوبی را.

تا که حس کنیم بودنت را با تمام وجود درکنار خود.

ما که جز تو پناهگاهی نمیشناسیم تا که دردهایمان را بازگو کنیم.

تو که بهتر میبینی دستهای بسیاری به آسمانت، نیازمندانه بلند است و همگی طلب دارند که حجتت را از پرده ی غیبت برون کنی.

بی شک میدانی چقدر سخت است انتظار.

ولی چه خوب که واژه ای به نام امید آفریدی و حسی به نام عشق.

پس عاشقانه به امید ظهور وعده ی تو به انتظار مینشینیم.

به انتظار صاحب این زمان و حاکم واقعیه این زمین.

یا مهـــــدی ادرکنـــــی

مرتبط ها

قالب خبری