جدیدترین مطالب امروز

خون هر شخص آنتی ژن مخصوص خود را دارد

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : نکته ها

خون هر شخص آنتی ژن مخصوص خود را دارد

ما در حدود 8 نوع گروه خونی داریم که در چهار گروه اصلی و دو نوع مثبت و منفی جای گرفته اند . نوع گروه خون هر فرد با توجه به آنتی ژن روی گلبول ها مشخص می شود .

شاید اگر به دنبال دومین مایع حیات بگردیم بتوانیم به خون اشاره کنیم و خون را نوعی مایع حیات بعد از آب بدانیم ! هیچ جایگزینی برای خون جاری در رگ هایمان وجود ندارد . شاید دانستن این آمار عجیب باشد که از هر هفت نفری که وارد بیمارستان می شوند ، حداقل یک نفر نیاز به دریافت خون دارد ، به طور میانگین آمار جهانی به نیاز هر یک نفر به خون در دوثانیه اشاره می کند !

چه میزان از خون هایی که روزانه توسط اشخاص اهدا می شود مورد استفاده قرار می گیرد ؟ و دلیل مواجه شدن با کمبود خون چیست ؟ آن هم با وجود تعداد زیاد اهدا کنندگان !

دلیل مواجه شدن بانک خون با کمبود واحدهای خونی از دوجهت است ، مورد اول در خصوص تعداد افراد اهدا کننده است که گاه آمار به طور ناباورانه ای پایین می آید ، مورد دوم در خصوص واحد های خونی گوناگونی است که وجود دارد و این نکته که هر واحد خونی از گروه خاصی مجاز به دریافت خون می باشد . در ادامه مفصلا به توضیح این موضوع خواهیم پرداخت :

به طور کلی 8 گروه خونی وجود دارد ، A ، B ، AB و O به همراه نوع منفی آن ها . نوع گروه خونی بر اساس بررسی وجود یا عدم وجود دو آنتی ژن مخصوص برسطح گلبول های قرمز تعیین می شود ، این دو آنتی ژن عبارتند از A و B ؛ نوع منفی و مثبت گروه خونی نیز براساس RH تشخیص داده می شود .

گروه خونی A تنها می تواند به گروه خونی همنوع خون و AB خون بدهد ، وضعیت اهدا خون گروه های B ، AB و O نیز به ترتیب از این قرار است : B و AB ، AB ، تمام گروه های خونی . در واقع O را می توان به بیانی یک اهدا کننده جهانی دانست . گروه AB نیز تنها گروه خونی است که می تواند از تمام گروه های خونی ، خون دریافت کند . در این بین توجه به یک نکته بسیار ضروری است : ” گروه های منفی خون تنها با نوع منفی همخوانی خواهند داشت ” .

از جمله مشکلاتی که با رعایت نکردن گروه خونی مناسب در حین انتقال خون ممکن است رخ بدهد ، رسوب خون در رگ و لخته شدن آن است . دلیل این امر وجود آنتی ژن های مختلف بر روی سطح گلبول ها می باشد .

مرتبط ها

قالب خبری