جدیدترین مطالب امروز

تمرکز ذهن و رازهایی که این قدرت نهفته در بدن دارد !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

تمرکز ذهن و رازهایی که این قدرت نهفته در بدن دارد !

ذهن و مقوله تمرکز ذهن شاید از دید بسیاری از افراد ، اکتسابی باشد ؛ در این مقاله ، قصد داریم کمی بیشتر درخصوص مقوله تمرکز ذهن با هم صحبت کنیم .

ما برای انجام هر کاری فقط و فقط باید به همان کار فکر کنیم و تمرکز ذهن خود را روی کار مربوطه معطوف سازیم .

بدیهی است میزان موفقیت در انجام اهداف مورد نظر از لحاظ کمی و کیفی بستگی به درجه چگونگی دقت و تمرکز ذهن و فکر انسان دارد . مثلا در مورد کر کردن غذا خوردن دیدن سخن گفتن شنیدن مطالعه کردن فقط و فقط باید ذهن خود را برای انجام همان کار مورد نظر آن هم در ظرف زمانی و شرایط مکانی خودش متمرکز نماییم .

اگر تکه کاغذی را فاصله معین در زیر ذره بین و در مقابل نور افتاب لحظاتی نگه دارید مشاهده خواهید کردید که بر اثر حرارت تولید شده می سوزد ، این امر بخاطر آن است که پرتو نور پراکنده آفتاب بر حول نقطه کانون ذره بین متراکم و متمرکز می شود و تأثیر خود را نشان می دهد ، لذا شما هم می توانید برای جلوگیری از پراکندگی فکری و بدنبال آن تمرکز ذهن ، تنها هدف و کار مثبت مورد نظر را در نقطه کانونی ذهنی خود تجسم و متمرکز کنید تا مطابق دلخواه هدف تحقق یابد .

افرادی که دارای افکار و ذهن آشفته هستند هرگز در امور کسب و کار و زندگانی خویش موفق و خوشبخت نمی شوند و همواره دستخوش انفعال ، سرخوردگی ، یأس و عقده های حقارت می شوند و بالعکس اشخاصی که در عرصه جهانی در قله های موفقیت بصورت اسطوره در می آیند به راز تمرکز ذهن و فکر واقف بوده اند .

عدم تمرکز فکری و آشفتگی ذهنی اصولا منشأ درونی و یا بیرونی و یا هر دو عامل را شامل می شود . بخشی از منشأ درونی مربوط به حساسیت ها و هیجانات و افسردگی ها می باشد .

لکن بخشی از منشأ بیرونی ضعف و یا عدم تمرکز ذهن مربوط به آثار محیط اطراف و یا خارج از آن است که به صورت انرژی و امواج وارد شبکه ضمیر ناخود آگاه می شود و اثر خود را بر جا می گذارد و موجبات حواس پرتی و اختلال در نظم فکر و ذهن ما را فراهم می سازد ، لذا هر چقدر میزان تبعات التهاب آمیز درونی و بیرون انسان کاهش یاید به همان میزان از نظر کمی و کیفی تمرکز ذهن ، قوی تر و بهتر خواهد شد .

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری