جدیدترین مطالب امروز

اسناد درونی و اسناد بیرونی دو واکنش ذهنی متفاوت

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

اسناد درونی و اسناد بیرونی دو واکنش ذهنی متفاوت

افراد دارای شخصیت های متفاوتی هستند ، هر فرد با توجه به روحیات فردی خود تفکر خاصی در مواجهه با پیروزی و شکست ها دارد ، اما افراد با اسناد درونی موفق ترند یا اسناد بیرونی ؟

زمانی که کودک شما زمین می خورد چه واکنشی از خود نشان می دهید ؟ فورا به کمک او رفته ( البته در مواردی این واکنش لازم است ) و جسمی را که کودک با آن برخورد کرده می زنید !؟ و یا اندکی صبر می کنید تا روش برخورد فرزندتان را با مشکل بسنجید و در صورت لزوم به یاری او می شتابید ؟

این که هر شخص چرا و برحسب چه رویدادهایی در زندگی به فردی با اسناد درونی یا اسناد بیرونی تبدیل می شود ، لیستی از پیش تعیین شده و محدود نیست ، اما قطعا دلایلی از آن را می توان در کودکی تا بزرگسالی ، میان واکنش والدین جستجو کرد .

برای آنکه موضوع روشن تر شود ، تعریفی از این دوشخصیت را ارائه می دهیم :

افرادی که دارای اسناد درونی هستند ، برای رویدادها به دنبال علل خارجی نمی گردند ، به عنوان مثال شکست ها و ناکامی های خود را وابسته به محیط و یا نقص های جسمانی احتمالی نمی دانند ؛ افراد با اسناد درونی همواره از شکست های خود درس گرفته و با بررسی دقیق رفتار و عملکردهای خود در موقعیت ، توانایی های فردی خود را افزایش می دهند . اما افراد با اسناد بیرونی ، همیشه توجیهی برای شکست های خود دارند ، به گونه ای که هیچگاه گمان هم نمی کنند شاید عدم موفقیت ها ریشه در ذهن و باورشان دارد ! هر خواستنی برابر با به دست آوردن است پس قطعا خلاف این معادله صادق می باشد .

به بیانی خلاصه تر که با توجه به توضیحات پیشین قابل درک است ، اسناد ، پیدا کردن چرایی یک رفتار یا نتیجه ی یک عمل است و با توجه به برداشت و توجیهاتی که افراد ارائه می دهند بر دو نوع اسناد درونی یا اسناد بیرونی تقسیم بندی می شود .

شما چه تیپ شخصیتی ای در حوزه ی اسناد دارید ؟ آیا از آن دست افرادی هستید که با کسب نمره ی خوب می گویند نمره ای خوب گرفتم و با حاصل شدن نمره ای نه چندان مطلوب آن را عملی از سوی دبیر یا استاد خود می دانند ؟ اگر اینگونه است احتمالا اسناد درونی ندارید و نخواهید توانست بر ضعف های خود غلبه کنید .

ذهن خود را به گونه ای پرورش دهید که اسناد درونی در شما تقویت شود ، درست در این زمان است که موفق می شوید خود را به کمال برسانید و ویژگی های یک فرد با قابلیت های بالا را در خود ایجاد کنید .

مرتبط ها

قالب خبری